Na osnovu zakona, uredbom o uvozu motornih vozila objavljenom u Službenom glasniku broj 106 od 2. decembra 2005. godine (strana 74, 75 i 76) opisani su uslovi uvoza motornih vozila u Republiku Srbiju :

član 1.
Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju.

član 2.
Ova uredba odnosi se na motorna vozila (u daljem tekstu: vozila) kategorije M ? vozila i N ? vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je priložena uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

član 3.
Ova uredba ne primenjuje se na uvoz:
* vozila od istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka i ?oldtajmera?;
* vozila koje uvoze primaoci donacije i humanitarne pomoći, u skladu sa članom 1. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći (?Službeni list SRJ?, br. 53/01, 61/01 i 36/02).

Vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i ?oldtajmeri?, u smislu stava 1. tačke 1. ovog člana, su vozila:
* proizvedena do 31. decembra 1970. godine;
* uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili
* koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.
Dokaz da se radi o vozilu iz stava 2. tač. 2. i 3. ovog člana je potvrda koju izdaje Muzej automobila u Beogradu.

član 4.
Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima propisanom normom ?Euro 3?, i to da:

* izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija amandmana 03, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77/EEC, sa izmenom 1999/96/EC, nivo A, i
* nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva Evropske unije 70/157/EEC a izmenom 92/97/EEC.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni carinski organ u sprovođenju odgovarajućeg carinskog postupka, i to:

* pregledom vozila;
* uvidom u njegova prateća dokumenta, i
* upoređenjem vozila i pratećih dokumenata sa tehničkom specifikacijom za taj tip vozila.

Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana ne može utvrditi da vozilo ispunjava uslove propisane normom ?Euro 3?, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa odredbom člana 10. Uredbe o homologaciji vozila (?Službeni list SRJ?, broj 51/98) i uslovima koje utvrdi Zavod za standardizaciju.

član 5.
Izbegla lica, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i koja su imala vozilo pre sticanja statusa izbeglog lica u Republici Srbiji, Upravi carina mogu podneti zahtev za konačan uvoz tih vozila do 31. decembra 2005. godine.

Uz zahtev za konačan uvoz vozila iz stava 1. ovog člana prilaže se:

* uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
* izbeglička legitimacija, i
* saobraćajna dozvola ili druga isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad vozilom.

član 6.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ?Službenom glasniku Republike Srbije?.

Više informacija o uvozu iz Nemačke, Italije, Slovenije, Austrije i drugih zemalja:
Uvoz polovnih automobila iz Nemačke
Uvoz polovnih automobila iz Holandije
Uvoz polovnih automobila iz Slovenije
Uvoz polovnih automobila iz USA
Uvoz polovnih automobila iz Kanade
Uvoz polovnih automobila iz Italije
Uvoz polovnih automobila iz Engleske
Uvoz polovnih automobila iz Francuske
Uvoz polovnih automobila iz Austrije
Uvoz polovnih automobila iz Švajcarske
Uvoz polovnih automobila iz Luksemburga

Search