Rusija


Rusija zastava Rusija država na dva kontinenta
Ruska Federacija ili Rusija je država na istoku Evrope i severu Azije. Površinom je najveća država na svetu (oko 11,5% kopna 17.075.200 km² ), ali je većina teritorije slabo naseljena, pa po broju stanovnika zauzima sedmo mesto (144.526.378 stanovnoka). Glavni grad je Moskva. Rusija je najveća od nezavisnih država nastalih raspadom Sovjetskog Saveza.

Geografski položaj Rusije
Rusija se obično deli na zapadni evropski (oko 3,5 mil. km²) i istočni azijski deo ? Sibir (13,5 mil. km²). Prirodnu granicu ovih dveju delova čini planina Ural koje se prostire u smeru sever - jug u dužini od oko 2000 km od Severnog ledenog mora do granice sa Kazahstanom.

Reljef Rusije
Najveći deo evropskog dela Rusije zauzima Istočnoevropska ravnica, sa nizijskim reljefom koji samo ponegde prelazi u uzvišenja čiji vrhovi ne prelaze 200 - 400 m. Kroz ovu niziju protiče Volga (3688 km). Preovladava kontinentalna klima koja na krajnjem severu prelazi u polarnu, a u uskom pojasu crnomorskog primorja u mediteransku. Uz obale Kaspijskog mora zbog jakog isparavanja prisutna je i polupustinja.

Na krajnjem jugu evropske Rusije granicu sa Gruzijom i Azejbedžanom čini planina Kavkaz sa najvišom tačkom Rusije, Elbrusom (5633 m). Na zapadu Sibira prostire se golema Zapadnosibirska ravnica kroz koju protiče najduža ruska reka Ob (sa Irtišem 5568 km, koja je peta na svetu). Između reke Jenisej na zapadu i Lena na istoku nalazi se Srednjesibirska visoravan sa vrhovima do 1700 m. Na ruskoj teritoriji se nalazi i najdublje jezero na svetu Bajkalsko (31.500 km², dubina 1637 m). Klima većeg dela Sibira je vrlo oštra kontinentalna koja na severu prelazi u polarnu, a na većim nadmorskim visinima u planinsku. Prevladavaju guste crnogorične šume - tajge, sa zonama oskudne vegetacije - tundrama i zonama trajnog leda na krajnjem severu. Ruski daleki istok ima monsunsku klimu.

Stanovnišrvo i religija u Rusiji
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Rusiji najbrojniji su Rusi (79,8%), slede Tatari (3,8%), Ukrajinci (2,0%) i ostali. Ruski jezik je izrazito dominantan i njime se služi 98% stanovništva. Podaci o verskom sastavu su nepouzdani jer se vera ne ispituje u popisima stanovništva. Samo je manji deo populacije aktivno religiozan, a dominiraju tradicionalne verske zajednice: Ruska pravoslavna crkva kojoj pripada slovensko stanovništvo i islamska zajednica kojoj pripadaju neki narodi turskog porekla.
Search