Mađarska


Mađarska zastava Mađarska država u Evropi
Mađarska Republika je država u srednjoj Evropi. Mađarska se graniči sa Češkom, Slovačkom, Ukrajinom, Rumunijom, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom. Površina Mađarske je 93.030 km², dok stanovnika ima 10.198.315 (popis 2001. godine), uglavnom mađarske nacionalnosti. Glavni grad je Budimpešta. Drugi veći gradovi su Debrecen, Miškolc, Segedin i Pečuj.

Reljef Mađarske
Mađarska zauzima severni i srednji deo Panonske nizije koju presecaju reke Dunav i Tisa. To je jednolična nizije sa koje se kao ostrva uzdižu planine, na zapadu Bakonjska šuma, na jugu Meček i na severu Matra. U podnožju Bakonjske šume nalazi se jezero Balaton, na čijim obalama je izgrađeno više letovališta. To su značajne turističke destinacije. Glavne grane privrede u ovoj zemlji su poljoprivreda, ribolov, prehrambena industrija i turizam.

Stanovništvo Mađarske
U nacionalnoj strukturi dominiraju Mađari kojih ima 89.9%. Ostali uključuju Rome, 4.0%, Hrvate, 4.0%, Nemce, 2.6% i Rumune, 0.7%. U verskoj strukturi Mađarske dominiraju rimokatolici kojih ima 63%. Kalvinista ima 20%, luterana 5% i ateista 12%.
Search