Oscilacije kursa i izvoz


Kako oscilacije deoviznog kursa utiču na izvoz
Zanimljivo je pitanje kako devizni rizik (volatilnost),u smislu nepredvidivih oscilacija utiče na izvoz. Poznato je da volatilnost dinara negativno utiče na srpski izvoz ali u nedostatku konkretnijih podataka i istraživanja za Republiku Srbiju poslužićemo se istraživanjem za Hrvatsku, koje ne mora biti potpuno merodavno ali može biti indikativno. "Konkretno, 1-postotno povećanje volatilnosti, u posmatranom bi modelu rezultiralo smanjenjem izvoza za 0,86%. Može se, dakle, zaključiti da hrvatski izvozni sektor karakteriše averzija prema riziku realnog tečaja domaće valute." Ako pretpostavimo da je ovakva situacija i u Srbiji to daje jedan dodatni razlog da Narodna Banka Srbije treba prikuca kurs dinara u odnosu na evro što fiksnije, odnosno da dozvoli što minimalniju oscilaciju kursa.

Svako povećanje ocilacije kursa utiče na smenjenje izvoza
Ovo ćemo pokušati razumljivije objasniti. Samo povećanje raspona u kojem dinar oscilira (na primer oscilacije od 75 do 90 u poređenju sa 82-84) dovodi do umanjenog izvoza, i to u iznosu koji je verovatno oko 5%. Na pojednostavljenom primeru ovo bi značilo: ako neki privrednik, koji koristi domaće sirovine i rad, ima mogućnost da izveze neku robu i pri kursu 83 ostvari profit od 10%, pri ovako izraženoj oscilaciji kursa on će odustati od posla jer mu preti opasnost da smanjenje vrednost evra pojede svu dobit. Sa druge strane, privrednici nisu kockari i oni neće ulaziti u poslove gde bi računali da će kurs biti 90 i opet neće ući u posao.

Kako su ovaj problem regulisale zemlje članice EU
I na kraju, nisu zemlje članice Evropska unija, pre uvođenja evra, bez razloga uvela pravilo da sve valute između sebe imaju fiksne kurseve, sa odstupanjim ?2,25% od centralnih pariteta.M.K.
Search