Vodič za kredite u privrediIako izbor kriterijuma za dodelu kredita zavisi od politike svake banke posebno, ipak se mogu izdvojiti nekoliko najvažnijih, a to su:
- Status klijenta u banci ? da li je preduzeće deponent banke (i od kada) ili ne, i da li celokupno svoje poslovanje obavlja preko te banke; da li preduzeće obavlja svoje devizno poslovanje preko banke, da li je preduzeće akcionar banke ili ne, itd.
- Poslovni odnos između banke i preduzeća - koliko je prosečno stanje sredstava na računu preduzeća, da li oročava svoja sredstva, prethodno iskustvo banke u poslovanju sa preduzećem koje traži kredit (npr. da li je nekad tražilo kredit, da li uredno izmiruje svoje obaveze ukoliko već koristi kredit), i sl.
čitaj dalje
izvor: krediti.rs
Search