Osiguranje


OSIGURANJE ZA FIZIČKA LICA
Vodič kroz životno osiguranje
Ovaj tip osiguranja najčešće znamo kao osiguranje za našu porodicu u slučaju smrti. Ipak, postoje i oblici osiguranja koji su ujedno i štednja i životno osiguranje. To znači da bi se u slučaju smrti osiguranika novac isplatio porodici...

Vodič kroz osiguranje motornih vozila
Osiguranje motornih vozila možemo podeliti u dve grupe.Prvu grupu predstavlja osiguranje od auto - odgovornosti a drugu grupu kasko osiguranje, svako sa odgovarajućim podgrupama....


Search